วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 11
หลักการและเหตุผล    
สืบเนื่องจากการที่กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ในสมัยรัชกาลที่ 7 ออกประกาศให้มีการจดทะเบียน เพื่อประกอบธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัยได้เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2472  ดังนั้น เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของการทำประกันชีวิต คณะกรรมการจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมตัวแทนประกันชีวิต จึงได้ร่วมมือกันกำหนดให้วันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกๆปีเป็นวันประกันชีวิตแห่งชาติ  ซึ่งคณะกรรมการจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ได้จัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติต่อเนื่องมาทุกปี  สำหรับปี 2553 นี้ เป็นการจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 11 (พ.ศ.2553)

วัตถุประสงค์เพื่อ    
    1. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทำประกันชีวิตให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน
    2. รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและสนใจทำของการประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น 
    3. สร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจประกันชีวิต 
    4. รวมพลังสามัคคีของบุคลากรในธุรกิจประกันชีวิต

ประมวลภาพงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 10    
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2633-0781-6 ต่อ ฝ่ายตัวแทนสัมพันธ์