วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 19

โครงการจัดงาน

วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (พ.ศ.2561)

The 19th National Life Insurance Day

                                                      -----------------------------------------------
หลักการและเหตุผล
          สืบเนื่องจากการที่กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ในสมัยรัชกาลที่ 7 ออกประกาศให้มีการจดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัยได้เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2472ดังนั้นเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของการทำประกันชีวิต คณะกรรมการจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติซึ่งประกอบ ด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จึงได้ร่วมมือกันกำหนดให้วันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกๆปีเป็นวันประกันชีวิตแห่งชาติ  ซึ่งคณะกรรมการจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ได้จัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติต่อเนื่องมาทุกปี สำหรับปี 2561 นี้ เป็นการจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (พ.ศ.2561)
วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทำประกันชีวิตให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจประกันชีวิต
     2.  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและสนใจทำประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น
     3.   เพื่อรวมพลังสามัคคีของบุคลากรในธุรกิจประกันชีวิตในการทำกิจกรรมต่างๆ
การดำเนินงาน        
      1.  กิจกรรมสาธารณกุศลจัดให้มีการบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
              เพื่อเป็นการแสดงความสามัคคีและรวมพลังของบุคลากรในธุรกิจประกันชีวิต สมาคมประกันชีวิตไทย จึงได้จัดกิจกรรมสาธารณกุศลรณรงค์บริจาคโลหิต โดยเชิญชวนบุคลากรในธุรกิจประกันชีวิต และบุคคลทั่วไปร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีย์ดูนังต์  กรุงเทพฯ
       2.   กิจกรรมวันประกันชีวิตแห่งชาติ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จ.นนทบุรี โดยจัดกิจกรรม อาทิ
              2.1  การแสดงการบันเทิงหลากหลายรูปแบบบนเวทีกลาง ศิลปินนักร้อง ดารานักแสดง
              2.2  จัดบูธของบริษัทประกันชีวิตโดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำประกันชีวิต การเล่น
                   เกมส์ต่างๆ และมอบของที่ระลึก
        3.  จัดกิจกรรมวันประกันชีวิตแห่งชาติ ในส่วนภูมิภาค
               จัดกิจกรรมต่างๆ รวม 40 จังหวัด ในส่วนภูมิภาค เช่น การบริจาคโลหิต กิจกรรมสาธารณกุศล
การตรวจสุขภาพ เป็นต้น
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 
       การจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (พ.ศ.2561) ในปีนี้ คาดว่าจะมีประชาชนในส่วนกลางกรุงเทพมหานคร  เข้าร่วมงาน ประมาณ 200,000 คน โดยผลการจัดงานมีดังนี้
  1.  ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในการทำประกันชีวิตอย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้ตระหนักถึงคุณค่า
ความสำคัญในการทำประกันชีวิตเพิ่มขึ้น
  1.  ทำให้บุคลากรในธุรกิจประกันชีวิตเกิดความสามัคคี และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลต่อความร่วมมือกันในการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
       3.  ให้ความช่วยเหลือสังคม ผู้ประสบภัย ในด้านสาธารณกุศลบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ทั้งในส่วนกลางกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค ประมาณ 7,000 คน คาดว่าจะได้รับเลือดที่บริจาคประมาณ 3,500,000 ซี.ซี. 
 
 

 **********************************

เงื่อนไขการจับฉลากรางวัล


1.คูปองนี้สำหรับผู้เข้าร่วมงานที่ซื้อกรมธรรม์ฯเนื่องในงาน “วันประกันชีวิตแห่งชาติครั้งที่ 19” ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
เวสต์เกต จ.นนทบุรี เท่านั้น
 
2.ผู้ร่วมรายการชิงรางวัลในครั้งนี้ ต้องซื้อกรมธรรม์ฯที่มีมูลค่าเบี้ยประกันภัย 5,000 บาทขึ้นไป ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะได้รับคูปองชิงโชค 1 ใบ ต่อเบี้ยประกันภัย
ทุกๆ 5,000 บาท และจำกัดสิทธิ์รับคูปองได้ไม่เกิน 20 ใบต่อหนึ่ง ใบเสร็จรับเงินหรือการรวมใบเสร็จรับเงินภายในวันเดียวกันได้
 
3.ผู้เอาประกันภัยเขียนชื่อ-สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ลงบนคูปองให้ชัดเจน แล้วหย่อนลงกล่องภายในงานที่จัดเตรียมไว้
 
4.สมาคมฯ จะนำคูปองชิงโชคทำการรวมจับรางวัล ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 และวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 โดยแต่ละวันจะทำการจับรางวัล เวลา 19.30 น.
 
5.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าของรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/2544
และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัลดังกล่าวเอง
 
6.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไม่อยู่ภายในงาน สามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมประกันชีวิตไทย โทรศัพท์ 02 679 8080 ต่อ 222 วันและเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา
08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตร
ประชาชนแสดงเป็นหลักฐานในการรับรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดหากพ้นจากวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 
7.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ไม่สามารถติดต่อได้หรือไม่ติดต่อกลับมาเพื่อขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนดหากพ้นจากวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 
8.ในการรับรางวัล สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้โชคดีที่ติดต่อขอรับรางวัล และมีหลักฐานในการรับรางวัลอย่างถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 
9.ผู้เข้าร่วมชิงรางวัลมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงหนึ่งรางวัลต่อหนึ่งวันเท่านั้น โดยพิจารณาจากรางวัลที่ได้รับมูลค่าสูงที่สุด
 
10.สมาคมฯ จะนำคูปองที่เหลือทั้งหมดของวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 มารวมกันเพื่อจับรางวัลแจ๊คพอต โดยจะไม่นำเงื่อนไขข้อ 9. มาพิจารณา
 
11.สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับแลกคืน หรือเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสด
 
12.ผู้ที่ได้รับรางวัลที่หนึ่ง สอง และสาม ถ้าไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตัวเองในการติดต่อขอรับรางวัลกับสมาคมฯ จะต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับรางวัลแทน
(“ผู้รับมอบอำนาจ”) โดยหนังสือมอบอำนาจจะต้องลงลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนและผู้รับมอบอำนาจจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจ
พร้อมหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาบัตรประชาชนแสดงเป็นหลักฐานให้ครบถ้วนด้วยในการรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนดหากพ้นจากวันที่
กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ยกเว้นผู้ที่ได้รับรางวัลแจ๊คพ็อตให้มาติดต่อขอรับรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น
 
13.สมาคมฯ จะจัดส่งบัตรกำนัลมูลค่า 900 บาท ให้กับผู้โชคดีทางไปรษณีย์ไทย
 
14.ผู้ที่ได้รับบัตรกำนัลแล้วหากมีการผิดพลาดในที่อยู่จัดส่งที่ให้ไว้ ทำให้ไม่ได้รับบัตรกำนัลถือว่าสละสิทธิ์ ทางสมาคมฯ ขอตัดสิทธิ์การรับบัตรกำนัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทั้งนี้สมาคมฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆและจะไม่ทำการจัดส่งให้ใหม่ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
 
15.คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 
16.ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ www.tlaa.org ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะสิ้นสุดวันรับของรางวัล
 
17.ผู้โชคดียินยอมให้ภาพถ่ายในการรับรางวัลนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคมฯ
1. กำาหนดการจัดงานฯ Central Plaza Westgate.pdf
2. โครงการจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (พ ศ 2561).pdf