ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Unit Linked > ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) วันที่ 27/4/2561 (นายหน้าประกันชีวิต)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม

หลักสูตรการอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)

วันที่ 27 เมษายน 2561 สมาคมประกันชีวิตไทย

นายหน้าประกันชีวิต

ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบอนุญาต    
55 นาย ธนบดี ธรรมอินทร์ 5803010345   นายหน้า
56 นางสาว ประพินญา เทียบเพชร 6003014609   นายหน้า
57 นางสาว ปัทมา อู่ทรัพย์ 5603012354   นายหน้า
58 นางสาว พัชรินทร์ แดงเผือก 5603004296   นายหน้า
59 นาง อำภา จันทร์เพ็ญ 5303011796   นายหน้า

 

กลับ30 เม.ย. 2561