ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Unit Linked > ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) วันที่ 27/4/2561 (ตัวแทนประกันชีวิต)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม

หลักสูตรการอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)

วันที่ 27 เมษายน 2561 สมาคมประกันชีวิตไทย

ตัวแทนประกันชีวิต

ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบอนุญาต   บริษัท
1 นางสาว กชพร ทองสนิท 6101008509   เอไอเอ
2 นาย กรณ์เทพ แพพิพัฒน์ 6101022528   เอไอเอ
3 ว่าที่ร้อยตรี กฤดินิธิ ทองเสริม 6101005760   เอไอเอ
4 นาง จิตรสุดา ช่วยเรือง 5801066177   กรุงเทพ
5 นาง จิรภาวีร์ นิติชัยวรกุล 6101029618   เอไอเอ
6 นาย เฉลิมพล แสงสวัสดิ์ 5901023492   กรุงไทย-แอกซ่า
7 นางสาว ชนิดาภา กล้ารบ 6101009248   เอไอเอ
8 นางสาว ชมพูนุช ศิริโชติรัตตกุล 6101019499   เอไอเอ
9 นาง ชยาภัสร์ ฤทธิบุตร 6101014905   กรุงไทย-แอกซ่า
10 นาย ชวาลวงศ์ ยงยุคันธร 5301026296   อลิอันซ์
11 นาง ชุลีพร สุทธิรักษ์ 6001105269   เอไอเอ
12 นาย ฐิติกร บริสุทธิ์ 6101014586   เอไอเอ
13 นางสาว ณธลักษณ์ บุตรน้ำเพ็ชร 6101000043   เอไอเอ
14 นาย ณัฐพงศ์ จันทนะศิริ 6101019409   อลิอันซ์
15 นางสาว ดาวประกาย บุญธรรม 5701028625   อลิอันซ์
16 นาย ธนวัติ วัฒนถาวร 6001093189   เมืองไทย
17 นาย ธนากร เงาะปก 6101025645   เอไอเอ
18 นางสาว ธันยพร ฉันทรุจิกพงศ์ 6001109668   อลิอันซ์
19 นาง นชพร ปิติบาตร 6101018108   อลิอันซ์
20 นางสาว ประกายวรรณ แสงวิโรจนากุล 5901068337   เอไอเอ
21 นางสาว ประภัสสร เปรมศรี 6001014063   กรุงไทย-แอกซ่า
22 นาย ปัญญาคม สบายเย็น 6001099560   อลิอันซ์
23 นาย ปิยพงศ์ เปี่ยมงาม 5501111480   อลิอันซ์
24 นาย พรชัย วิไลสกุลยง 5601071678   อลิอันซ์
25 นาย เพชร เอื้ออามร 5901069546   เอไอเอ
26 นางสาว แพรวขวัญ อนันต์ชลาลัย 6001080890   เจนเนอราลี่
27 นางสาว ภัทรสุดา แสงสวัสดิ์ 5801031203   อลิอันซ์
28 นางสาว ภัทราภรณ์ พรหมมาวัน 6101023523   เอไอเอ
29 นางสาว มธุรินทร์ นุชเจริญผล 5701043642   กรุงเทพ
30 นางสาว เยาวลักษณ์ เกิดสวัสดิ์ 6101014058   เอไอเอ
31 นาง ระพีพรรณ ดาวประดิษฐ์ 5801060324   กรุงเทพ
32 นางสาว รัชดาพร พลไกรษร 6101005424   เอไอเอ
33 นางสาว วชิราภรณ์ ประดาชญาภร 5601020288   เอไอเอ
34 นาย วรวุฒิ ไม้หอม 6001090074   อลิอันซ์
35 นางสาว วราภรณ์ แหลมฉลาด 6101027272   เอไอเอ
36 นางสาว วราภรณ์ โนนสูง 6101026528   เอไอเอ
37 นาย วัฒนพงศ์ สุวรรณธรรมา 6101021023   เอไอเอ
38 นางสาว วิลาวัลย์ ศิลาศรี 5401099453   อลิอันซ์
39 นางสาว ศรินทิพย์ เนตรปัญญา 6001061318   อลิอันซ์
40 นาย ศักดิ์สมาน อินทะมน 6101014039   เอไอเอ
41 นาย ศิรเศรษฐ์ อาจงานหลวง 6101015806   เอไอเอ
42 นางสาว ศิรินุช เหล่ามีสุข 5901025058   เอไอเอ
43 นาย สิทธิชัย ลิ้มวิบูลพงศ์ 6101023669   เอไอเอ
44 นาย สิปปภาส ช่างเหล็ก 5601051399   เอไอเอ
45 นางสาว สิริพร บุญเสริมศักดิ์ 6101019510   เอไอเอ
46 นางสาว สุพพัตรา ผ่านมรคา 6101018699   เอไอเอ
47 นาย สุรชาติ ใจสุทธิ 6101027855   อลิอันซ์
48 นางสาว สุลาไล ธรรมวาณิช 5501048761   เมืองไทย
49 นาย อรรณพ โชติกานต์อนันต์ 6101029625   เอไอเอ
50 นาย อาทิตย์ ชะลอศรีกุล 6101006659   อลิอันซ์
51 นางสาว อาทิตยา จารณา 6101022849   เอไอเอ
52 นางสาว วรภาภัส สัณหภักดี 5901023848   อลิอันซ์
53 นางสาว ปภัชกร เจริญจิตร์ 6001011750   อลิอันซ์
54 นาย ฐิติวัชร์ เจริญชัยสมบัติ 5901027538   อลิอันซ์

 

กลับ30 เม.ย. 2561