ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Unit Linked > ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) วันที่ 28/3/2561 ลำดับที่ 51-94

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Unit-Linked Life Policy

อบรมวันที่ 28 มีนาคม 2561

สมาคมประกันชีวิตไทย ลำดับที่ 51-94

 

ตัวแทนประกันชีวิต

51 นางสาว ลิขิตตา อินทมาตย์ 6001065818   เอไอเอ
52 นางสาว วรญา ทองคำผุย 6001095972   เอไอเอ
53 นาย วรวิทย์ ศรีพันธ์ 5101111594   อลิอันซ์
54 นาง วลีรัตน์ เอียดจุ้ย 6101018705   เอไอเอ
55 นางสาว วัทน์พริษฐา วัชระพิบูลย์ 6001097007   เอไอเอ
56 นาย วันชาติ เอกชนะกุล 6101015206   อลิอันซ์
57 นางสาว วิกัลดา โสภารัตน์ 5901048035   อลิอันซ์
58 นาย วีรยุทธ คมจิตร 6101014086   เอไอเอ
59 นาย เวสวัณ ไตรรัตนวนิช 6101018886   เอไอเอ
60 นาย ศศณะ นามช่างต่อ 6101005623   อลิอันซ์
61 นาง ศศิธร ธรรมสีหา 6101017120   เอไอเอ
62 นาง ศิริณัฏฐ์ อินเพ็ง 6101006747   เอไอเอ
63 นางสาว ศิริพร แย้มศรวล 6101013086   เอไอเอ
64 นางสาว ศิวาพร สุวพานิช 6101006289   เอไอเอ
65 นางสาว สาวิตรี เพชรชู 6101016457   เอไอเอ
66 นางสาว สิชารินทร์ นีติวิเศษวงษ์ 6101011892   เมืองไทย
67 นาย สิรวิชณ์ ทองแก้ว 4301028754   อลิอันซ์
68 นาง สุรีย์พร วังวรวุฒิ 6101004105   เอไอเอ
69 นาง สุวิมล วรรณรักษ์ 5301076448   อลิอันซ์
70 นาง เสาวณีย์ นวลขาว 6001091869   เอไอเอ
71 นาย โสภณ คีระกูล 6101021061   เอไอเอ
72 นาย อนันต์ เตชวัฒนมงคล 6101017508   เอไอเอ
73 นาย อนุพันธ์ ไพรเจริญวรกุล 6001069786   อลิอันซ์
74 นาย อภิรักษ์ ปาลรังษี 6101003497   เอไอเอ
75 นางสาว อรเกษม ศรีจันทร์ 6001087354   เอไอเอ
76 นางสาว อรปภา ภัทรทีปภา 6101014125   เอไอเอ
77 นางสาว อรุณวรรณ กร้ำมาตร 6101020033   เอไอเอ
78 นาย อัทธ์เชษฐ์ จังชยพล 6101011346   เอไอเอ
79 นางสาว อินทิรา เสวกวัชรี 6101019929   เอไอเอ
80 นาง ไอลดา อัมพุช 6101019985   เอไอเอ
81 นาย สินธิชัย บุญประกอบ 6101021754   อลิอันซ์
82 นางสาว พรสรวง จันทน์หอม 6001104288   กรุงไทย-แอกซ่า
83 นางสาว ปัทมา ห่อหุ้มดี 6001090790   เจนเนอราลี่

นายหน้าประกันชีวิต

ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบอนุญาต    
84 นางสาว ฐิมาภรณ์ เสนสร 5903002146   นายหน้า
85 นาย นพดล กุลวุฒิโรจน์ 6003025820   นายหน้า
86 นางสาว พวงแก้ว แสงศรี 6103000293   นายหน้า
87 นาย นพณัช ธรพรหมแก้ว 6103007447   นายหน้า
88 นางสาว บุศยรินทร์ หิรัญพิจิตร 6103006237   นายหน้า
89 นางสาว มติมนต์ พรมชัย 5403011863   นายหน้า
90 นาย จิตรกร สังขนุกิจ 5403013110   นายหน้า
91 นางสาว พนิดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 5703022217   นายหน้า
92 นางสาว กัลยา อิ้มทับ 5603009695   นายหน้า
93 นางสาว สุนารี ชายหิน 5403002792   นายหน้า
94 นางสาว สริลดา ปิเลี่ยน 5603000518   นายหน้า

 

กลับ29 มี.ค. 2561