ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Unit Linked > ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) วันที่ 28/3/2561 ลำดับที่ 1-50

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Unit-Linked Life Policy

อบรมวันที่ 28 มีนาคม 2561

สมาคมประกันชีวิตไทย ลำดับที่ 1-50

ตัวแทนประกันชีวิต

ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบอนุญาต   บริษัท
1 นาย กฤษณะ ธาวิพัฒน์ 4401039126   เอไอเอ
2 นาย กฤษณะ ช่วยรอด 6001017588   เอไอเอ
3 นาย ขวัญชัย เร่งมุกดา 6101009557   เอไอเอ
4 นางสาว เขมจิรา โคตรมงคล 6001094613   เอไอเอ
5 นาย คณุตม์ กุลภัทรนิรันดร์ 6101000540   เอฟดับบลิวดี
6 นาย คมพัฒน์ เถยสูงเนิน 6101017928   เอไอเอ
7 นาย จักวิรพัฒน์ เถียรศิธกุล 6101017098   เอไอเอ
8 นางสาว จีรัชญ์พัฒน์ อานันธิโก 6101017118   เอไอเอ
9 นาย เจริญพร ชั่นฮง 6101010812   เอไอเอ
10 นาย ชนาธิป สิริชยกรกุล 6101018708   เอไอเอ
11 นาย ชวพล อินทร์ดี 6001096941   เอไอเอ
12 นางสาว ชัดธนี เทพวัลย์ 6001103500   เอไอเอ
13 นาย ชีวิน สิงห์บุบผา 6001037832   เอไอเอ
14 นางสาว โชติกา เนียมกล่ำ 6101017951   เอไอเอ
15 นางสาว โชติกา โภไคธเนศ 6101007220   เอไอเอ
16 นางสาว ญาณิศา กุญชรเพชร 6101006751   เอไอเอ
17 นางสาว ฐานิตา ดวงสุวรณณ 5301018227   กรุงไทย-แอกซ่า
18 นางสาว ฐิติพร ธรรมอินทร์ 6101018716   เอไอเอ
19 นาย ณัฏฐนันท์ เตชะธิรพันธุ์ 6101020642   เอไอเอ
20 นางสาว ณัฐกฤตา จันกลิ่น 6101013079   เอไอเอ
21 นาง ณัฐธภรณ์ ประดับศรี 6101002611   เอไอเอ
22 นาง ณัฐนรี ทาสัก 5401059994   กรุงไทย-แอกซ่า
23 นาง ดลนภา โอวาท 5101087156   เอไอเอ
24 นางสาว ทิตา หอมหวล 6101018227   เอไอเอ
25 นาย ธนกฤต ชัยเกษมวรากุล 6001095036   เอไอเอ
26 นาย ธนัทธรณ์ มณีมีธนวงษ์ 6101018279   เอไอเอ
27 นาง ธนันภร รัตนหิรัญญา 6001107521   เอไอเอ
28 นาย ธมรัตน์ ทองแดง 6101011524   เอไอเอ
29 นางสาว ธัญดา คุณาวัฒนสิน 6101014160   เอไอเอ
30 นางสาว นวรัตน์ ทองแก้ว 5701005899   อลิอันซ์
31 นาย บุญล้ำ วงค์วันดี 6001047648   เอไอเอ
32 นาย ปกรณ์ ตันติกาญจน์ 5501089815   อลิอันซ์
33 นาย ปรีดี ศรีอุบล 6101004821   อลิอันซ์
34 นาย พงศธร จำนงศิตธรรม 6101015825   เอไอเอ
35 นาง พรศรี เรือนวงค์ 5001055148   กรุงไทย-แอกซ่า
36 นาย พิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ 6101014114   เอไอเอ
37 นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ พฤกษาเวชชากรณ์ 6101010806   เอไอเอ
38 นาง ภัคภร ศรีวิเชียรรักษ์ 6001095828   เอไอเอ
39 นาย ภาณุวัชร ใจห้าว 6101015236   อลิอันซ์
40 นาย ภูเบศ กร้ำมาตร 6001060810   เอไอเอ
41 นาย มนตรี ลิ้มดำรงค์ชิต 4801016659   เอไอเอ
42 นางสาว มลภร ลิรัฐพงค์ 6001096324   อลิอันซ์
43 นาง มลัยพร แก้วสด 6101007876   เอไอเอ
44 นางสาว เมฐิณี เป้าบ้านเซ่า 6101004689   เอไอเอ
45 นางสาว ยุพิน คงแสนคำ 6001064089   เอไอเอ
46 นาย รณกฤต ภู่ทอง 6001076965   อลิอันซ์
47 นางสาว ราณีรัตน์ แซ่จึง 6101007827   เอไอเอ
48 นางสาว รุ้งวารีย์ ชวาลวราเกียรติ 6001087454   เอไอเอ
49 นางสาว เรืองลักษณ์ เนื่องชวนันท์ 6001098021   เอไอเอ
50 นางสาว ลัดดาวัลย์ พึ่งบุญ 6101002721   กรุงไทย-แอกซ่า

 

กลับ29 มี.ค. 2561