ผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตร Unit Linked > ประกาศรายชื่อผู้สมัครอบรม Unit-Linked Life Policy 25/5/61 ตัวแทนประกันชีวิต 61-74 นายหน้าฯ 75-85
ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบอนุญาต   บริษัท
61 นางสาว ศิวษา ซิ้มอำพร 6001064529   เอไอเอ
62 นางสาว ศุภมาศ มหัปปานันท์ 5701057516   อลิอันซ์
63 นางสาว สวิตตา บัวผลิ 5101100192   อลิอันซ์
64 นาย สัญชาน โศภิษฐ์ธรรมกุล 6101017945   เอไอเอ
65 นาง สายทอง ศรีปัญญา 4301030955   อลิอันซ์
66 นางสาว สายนภา ศิริมาก 5801074968   อลิอันซ์
67 นาง สารินี อำพรรณ 5701005421   อลิอันซ์
68 นางสาว สิรินพร สุขสวัสดิ์อำนวย 5901015218   อลิอันซ์
69 นางสาว สุทธิรัก จักรบุตร 6101028470   อลิอันซ์
70 นางสาว สุธาทิพย์ สอนใจ 6001106266   เอไอเอ
71 นางสาว สุพัตรา ณ ลำพูน 5201052601   อลิอันซ์
72 นาง สุรินทิพย์ สุทธิวารี 5101040116   อลิอันซ์
73 ว่าที่ร้อยตรี อรรถวิทย์ บุญเชื้อ 6001093201   อลิอันซ์
74 นาย อิทธิกร ตันอึ๊ง 6101033810   เอไอเอ
นายหน้าประกันชีวิต          
75 นางสาว ภัทรธณัท ภัคชัญญาปภาวี 5403006726    
76 นางสาว จันทร์จิรา ศรีหมอก 6003012057   เจนเนอราลี่
77 นางสาว ปรียนิตย์ ตีเมืองซ้าย 5803016498    
78 นางสาว พิริยา แก้ววิเศษ 5303000915    
79 นาง ลาวัลย์ตี หุมอาจ 5903010812    
80 นางสาว วิทย์ชฎา เจริญวิริยะภาพ 6003007903    
81 นาย ศรชัย จริยาสุวรรณ 5003004321   เจนเนอราลี่
82 นางสาว สรัญญา พลสุวรรณ 5903006626    
83 นางสาว สาวิตรี เนียดพลกรัง 6103006674   เอฟดับบลิวดี
84 นางสาว หัทยา ทิพสิงห์ 5603000597   เจนเนอราลี่
85 นางสาว อาภารมย์ งานยางหวาย 5603007762    

 

กลับ23 พ.ค. 2561