ผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตร Unit Linked > ประกาศรายชื่อผู้สมัครอบรม Unit-Linked Life Policy 25/5/61 ตัวแทนประกันชีวิต 1-60
ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เลขที่ใบอนุญาต   บริษัท
1 นาย กรกฎ สุทธิวารี 5101100795   อลิอันซ์
2 นาย กอบชัย เพ็ชรจันทร์ 5001091015   เอฟดับบลิวดี
3 นาง กัญญา เชียรวิจิตร 6001040472   อลิอันซ์
4 นางสาว กัญญาวีร์ พฤกษ์เมธี 6101020786   อลิอันซ์
5 นางสาว กานดาภร จันทร์หอม 5101094653   อลิอันซ์
6 นางสาว เข็มสิริ หน่อพุฒ 4201024085   อลิอันซ์
7 นาย ชนบดี ปราณี 6001040454   อลิอันซ์
8 นาย ชลัช ภวโชติประวิช 6101033495   เอฟดับบลิวดี
9 นาย ชัชพล บุตรศรีคุ้ย 6101037524   อลิอันซ์
10 นาย ชัยวัฒน์ ประทุมทา 5601059848   อลิอันซ์
11 นาย ฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชา 6001007741   อลิอันซ์
12 นางสาว ฐิติมา โสตะวงศ์ 6001070141   กรุงไทย-แอกซ่า
13 นาย ณรงเดช ท่าจีน 6001108892   อลิอันซ์
14 นางสาว ณรัชช์อร แก้วเต็ม 6101034503   เอไอเอ
15 นาย ณัฐวรรธน์ สุประวัติตระกูล 6001085220   กรุงไทย-แอกซ่า
16 นางสาว ณิชาดา ยามาโมโต 6101026506   เอไอเอ
17 นาย ดุสิต พันละม้าย 5701066931   อลิอันซ์
18 นาง ทรรศวรรณ ทิพยวรการกูร 5301042906   อลิอันซ์
19 นาย ธนกร เกื้อกฤษฎาวัน 6101011948   อลิอันซ์
20 นางสาว ธนธร พงษ์พานิช 6001094577   เอไอเอ
21 นาย ธนายุตธ์ ด่านทรัพย์ศรี 6101026379   เจนเนอราลี่
22 นางสาว ธนารัตน์ เกษสงคราม 5501058806   อลิอันซ์
23 นางสาว ธมนณัฏฐ์ รัตนวิทยากรณ์ 6101010630   เอไอเอ
24 นาย ธวัชชัย ศรีนุ่ม 6001037779   อลิอันซ์
25 นาย ธาตรี ดีประดวง 5401067011   เอไอเอ
26 นางสาว ธิดาทิพย์ หยูทองคำ 6101034494   เอไอเอ
27 นาย นรินทร์ สุขะวัชรินทร์ 5801115108   เอฟดับบลิวดี
28 นางสาว บุณยวีร์ วชิรวงศ์ภิญโญ 6101031383   เอไอเอ
29 นาย ประสิทธิ์ อัครประสิทธิกุล 5001031174   เอฟดับบลิวดี
30 นางสาว ปรียาวรรณ บุญช่วย 5901110352   อลิอันซ์
31 นางสาว ปัญญาพร ไวท์ยางกูร 6101033216   เอไอเอ
32 นางสาว ปิยวรรณ พิพัฒนกิจจานุกูล 5901021048   อลิอันซ์
33 นางสาว พรณภัส ภักดี 6001042135   อลิอันซ์
34 นางสาว พรนลัท พาดี 5501037693   อลิอันซ์
35 นางสาว พรประภา ตันธนาศิริกุล 6101026383   เจนเนอราลี่
36 นางสาว พรวิภา ทองกลิ่น 5201090317   อลิอันซ์
37 นางสาว พัชรรักษ์ ขุนเพิก 6001054860   อลิอันซ์
38 นางสาว พิจักขณา แดงเมือง 5701076434   อลิอันซ์
39 นางสาว พิทยาธร อินตารักษา 5901069641   อลิอันซ์
40 นางสาว พิมพ์วดี ภูมะธน 6101023438   อลิอันซ์
41 นาง เพ็ชรรัตน์ ดีนาน 4801030717   อลิอันซ์
42 นางสาว มลฤดี สัญสิมมา 6101035455   เอไอเอ
43 นางสาว มุทิตา วงค์แก่นจันทร์ 6101024059   อลิอันซ์
44 นางสาว รัตนากร จันทร์คง 6001039462   เอไอเอ
45 นาง รุจฤดา อภิลาภอนันต์ 5001031133   เอฟดับบลิวดี
46 นางสาว วชิราภรณ์ จรไธสง 5901068649   อลิอันซ์
47 นางสาว ณิชาภา สมสิทธิ์ 5701037515   อลิอันซ์
48 นาย วรเทพ ว่องธนาการ 6101030837   อลิอันซ์
49 นาย วรศักดิ์ ทองแท้ 6001061339   อลิอันซ์
50 นางสาว วราภรณ์ เหลืองหิรัญ 6101011930   อลิอันซ์
51 นาย วัชระพงศ์ มุขสมบัติ 5501044557   อลิอันซ์
52 นาย วัชรินทร์ จันทร์หยู 6001090577   กรุงไทย-แอกซ่า
53 นาง วัลลา เอกปิยะกุล 4501035894   อลิอันซ์
54 นาง วาทินี แสงอรุณ 4301055204   อลิอันซ์
55 นาย วิชาญยุทธ โปธาติ๊บ 5701051259   อลิอันซ์
56 นางสาว วิภาวดี สีสมปวน 5301043270   อลิอันซ์
57 นาง วีรพร โชติชวาลกุล 4301027849   เอไอเอ
58 นางสาว ศิรดา พัฒนานิตย์สกุล 5901029730   เอไอเอ
59 นาง ศิราดล อูเมฮาร่า 5101083577   อลิอันซ์
60 นาง ศิริพร เอี่ยมสุข 4501019306   อลิอันซ์

 

กลับ23 พ.ค. 2561