ผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตร Unit Linked > ประกาศรายชื่อผู้สมัครอบรม Unit-Linked Life Policy 28/3/61 เลขที่ 51-87

ประกาศรายชื่อผู้สมัครอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน

(Unit-Linked Life Policy)

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.15 น.

ห้องอบรม 701 ชั้น 7 สมาคมประกันชีวิตไทย

ตัวแทนประกันชีวิต เลขที่ 51-87

 

51 นางสาว รุ้งวารีย์ ชวาลวราเกียรติ 6001087454   เอไอเอ
52 นางสาว เรืองลักษณ์ เนื่องชวนันท์ 6001098021   เอไอเอ
53 นางสาว ลัดดาวัลย์ พึ่งบุญ 6101002721   กรุงไทย-แอกซ่า
54 นางสาว ลิขิตตา อินทมาตย์ 6001065818   เอไอเอ
55 นางสาว วรญา ทองคำผุย 6001095972   เอไอเอ
56 นาย วรวิทย์ ศรีพันธ์ 5101111594   อลิอันซ์
57 นาง วลีรัตน์ เอียดจุ้ย 6101018705   เอไอเอ
58 นางสาว วัทน์พริษฐา วัชระพิบูลย์ 6001097007   เอไอเอ
59 นาย วันชาติ เอกชนะกุล 6101015206   อลิอันซ์
60 นางสาว วิกัลดา โสภารัตน์ 5901048035   อลิอันซ์
61 นาย วีรยุทธ คมจิตร 6101014086   เอไอเอ
62 นาย เวสวัณ ไตรรัตนวนิช 6101018886   เอไอเอ
63 นาย ศศณะ นามช่างต่อ 6101005623   อลิอันซ์
64 นาง ศศิธร ธรรมสีหา 6101017120   เอไอเอ
65 นางสาว ศิริกาญจน์ ไวสูงเนิน 5901050230   อลิอันซ์
66 นาง ศิริณัฏฐ์ อินเพ็ง 6101006747   เอไอเอ
67 นางสาว ศิริพร แย้มศรวล 6101013086   เอไอเอ
68 นางสาว ศิวาพร สุวพานิช 6101006289   เอไอเอ
69 นางสาว สาวิตรี เพชรชู 6101016457   เอไอเอ
70 นางสาว สิชารินทร์ นีติวิเศษวงษ์ 6101011892   เมืองไทย
71 นาย สิปปภาส ช่างเหล็ก 5601051399   เอไอเอ
72 นาย สิรวิชณ์ ทองแก้ว 4301028754   อลิอันซ์
73 นาง สุรีย์พร วังวรวุฒิ 6101004105   เอไอเอ
74 นาง สุวิมล วรรณรักษ์ 5301076448   อลิอันซ์
75 นาง เสาวนีย์ นวลขาว 6001091869   เอไอเอ
76 นาย โสภณ คีระกูล 6101021061   เอไอเอ
77 นาย อนันต์ เตชวัฒนมงคล 6101017508   เอไอเอ
78 นาย อนุพันธ์ ไพรเจริญวรกุล 6001069786   อลิอันซ์
79 นาย อภิรักษ์ ปาลรังษี 6101003497   เอไอเอ
80 นางสาว อรเกษม ศรีจันทร์ 6001087354   เอไอเอ
81 นางสาว อรปภา ภัทรทีปภา 6101014125   เอไอเอ
82 นางสาว อรุณวรรณ กร้ำมาตร 6101020033   เอไอเอ
83 นาย อัทธ์เชษฐ์ จังชยพล 6101011346   เอไอเอ
84 นางสาว อินทิรา เสวกวัชรี 6101019929   เอไอเอ
85 นาง ไอลดา อัมพุช 6101019985   เอไอเอ
86 นาย สินธิชัย บุญประกอบ 6101021754   อลิอันซ์
87 นางสาว พรสรวง จันทน์หอม 6001104288   กรุงไทย-แอกซ่า

 

กลับ26 มี.ค. 2561