ผู้มีสิทธิ เข้าอบรม ขอรับและขอต่อใบอนุญาต ปี 2561 > ประกาศรายชื่อผู้สมัครอบรมหลักสูตรขอต่อ 2 วันที่ 17/5/61

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 2

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

ลงทะเบียน 08.30 เริ่มอบรม 9.00-16.15น.

ห้องอบรม ชั้น 6 ห้อง 602 สมาคมประกันชีวิตไทย

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล รหัสบริษัท บริษัท
1 นางสาว กฤตวรรณ เกตุเวช 010 ไทยประกัน
2 นาง กัญณิกา เพชรแสง 011 พรูเด็นเชียล
3 นาย กานต์ แซ่แต้ 502 โตเกียว
4 นาย โกวิท ตระกูลล้ำฟ้า 509 กรุงไทย-แอกซ่า
5 นางสาว จุฑามาศ ถวิลไพร 001 เอไอเอ
6 นาย ชิงชัย เสริฐคัมภ์ศร 502 โตเกียว
7 นางสาว ธารณา ชื่นตา 006 อลิอันซ์
8 นาย ธีรวุฒิ บรรเทา 006 อลิอันซ์
9 นาย ธีระศักดิ์ เจริญจงสุข 006 อลิอันซ์
10 นางสาว นภัทร เอี่ยมพาณิชย์พงศ์ 509 กรุงไทย-แอกซ่า
11 นางสาว ปนัดดา แซ่โง้ว 006 อลิอันซ์
12 นาง ประไพศรี ไชยวุฒิพิศาล 005 ฟิลลิป
13 นาง ปัทมา สุจริต 006 อลิอันซ์
14 นาง ผกาศรี อุตมกุล 507 เอ็มบีเค
15 นางสาว ภารดี เต็มมีศรี 003 เมืองไทย
16 นางสาว วนิดา วันทา 006 อลิอันซ์
17 นาย วรพล บุญพงศ์ภานุ 010 ไทยประกัน
18 นางสาว วาสนา แจ้งสว่าง 511 แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์
19 นาย สหรัฐ พุทธรักษา 006 อลิอันซ์
20 นาง สุนีย์ ฤชุเศรษฐ์ 006 อลิอันซ์
21 นางสาว หัทยา ตราชู 006 อลิอันซ์
22 นางสาว อรพินทร์ ชูสังวาลย์ 006 อลิอันซ์
23 นางสาว อริสรา หล้าโสด 006 อลิอันซ์
24 นาย เอกราช มนนามอญ 006 อลิอันซ์

หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบรายชื่อ หากไม่พบ กรุณาติดต่อ 02-679-8080 ต่อ 221

              กรุณาหลีกเลี่ยงการนำรถส่วนตัวเข้ามาเนื่องจากปัญหาการจราจรติดขัด อาจส่งผลให้เข้าอบรมไม่ทัน (ไม่เกิน 9.30น.) แนะนำให้เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดินออกสถานีลุมพินี ประตู 1

                

กลับ15 พ.ค. 2561