ผู้ผ่าน การอบรม ขอรับและขอต่อใบอนุญาต > ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรขอต่อ 3 วันที่ 27/3/61

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนฯ ครั้งที่ 3

วันที่ 27 มีนาคม 2561

สมาคมประกันชีวิตไทย

ลำดับข้อมูล คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล รหัสบริษัท บริษัท
1 นางสาว กัญญาณัฐ วิรบุตร์ 006 อลิอันซ์
2 นางสาว กัญญา อินทร์มณี 010 ไทยประกัน
3 นาง เกษมศรี ยุติศรี 008 ไทยสมุทร
4 นางสาว จันทราภรณ์ อนุมาศ 509 กรุงไทย-แอกซ่า
5 นางสาว ณัฐนรี วงละคร 006 อลิอันซ์
6 นางสาว ณิชาณัณย์ สุขสุคนธ์ 002 ทิพย
7 นางสาว นวลอนงค์ คงคูณ 502 โตเกียว
8 นางสาว นันท์นภัส แซ่ลิ้ม 006 อลิอันซ์
9 นาง นุจรินทร์ จันทร์ใหม่ 006 อลิอันซ์
10 นางสาว พนิดา เครือวิวัฒนกุล 006 อลิอันซ์
11 นางสาว เพชราภรณ์ เสนขวัญแก้ว 510 เอฟดับบลิวดี
12 นางสาว มณีรัตน์ วัยมาลี 006 อลิอันซ์
13 นาย รัฐธีร์ พีรมงคลพัชร์ 502 โตเกียว
14 นางสาว รัสรินทร์ หงษ์โสภา 001 เอไอเอ
15 นาย วรเดช ชมภูพันธ์ 006 อลิอันซ์
16 นางสาว วรินพร สิริพันธนะ 006 อลิอันซ์
17 นางสาว วรินรัตน์ พิมพ์เชื้อ 006 อลิอันซ์
18 นาง วาสณา วะชังเงิน 510 เอฟดับบลิวดี
19 นางสาว ศิริขวัญ อินต๊ะวัง 006 อลิอันซ์
20 นาย ศิริพงษ์ พรหมศรีสุข 006 อลิอันซ์
21 นาง ศิวภรณ์ สังวาลย์แย้ม 010 ไทยประกัน
22 นาย สมมาตร ศรีชมภู 010 ไทยประกัน
23 นาย อธิษฐ์ธนัน ชัวชมสุข 006 อลิอันซ์
24 นาย อนุชา ชุติพิชชญาภัค 006 อลิอันซ์
25 นางสาว อรวรรณ สิทธิวีระกูล 006 อลิอันซ์
26 นางสาว อลิสา อิ่มมาก 003 เมืองไทย
27 นางสาว อาภาภรณ์ กรประจง 003 เมืองไทย
28 นางสาว อุษณา หลวงเมือง 006 อลิอันซ์

 

กลับ28 มี.ค. 2561