หลักเกณฑ์ การซื้อหุ้นประเภทจัดการกองทุนเกินที่กำหนด

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการซื้อหุ้นของบริษัทจำกัดที่ได้รับใอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนเกินกว่าจำนวนที่กำหนดของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ.2554 ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2 ...

16 กุมภาพันธ์ 2555

อ่านเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์ การจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนบริษัท

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ.2554 ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 รายละเอียดตามเอกสารแนบ... ...

16 กุมภาพันธ์ 2555

อ่านเพิ่มเติม
เอกสารการเป็นตัวแทน สำหรับการประกันภัยรายย่อยหรือนายหน้า

กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และเอกสารเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตสำหรับการประกันภัยรายย่อยหรือนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 255 ...

16 กุมภาพันธ์ 2555

อ่านเพิ่มเติม
การปฏิบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์

กำหนดหลักสูตร วิชา การปฏิบัติด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และรายชื่อสมาคมคณิตศาสตร์ประกันภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต พ.ศ. 2554 ประกาศ ...

16 กุมภาพันธ์ 2555

อ่านเพิ่มเติม
จำนวนหน้าทั้ง 76  « หน้าแรก 1 2 3 4 ... 5 19 ต่อไป »