พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ....) พ.ศ. ....

                  ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ใช้อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติประกันช ...

09 มกราคม 2558

อ่านเพิ่มเติม
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนันสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา   ...

01 กุมภาพันธ์ 2556

อ่านเพิ่มเติม
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๕๖

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา   ...

01 กุมภาพันธ์ 2556

อ่านเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดตามเอกสารแนบ... ...

15 กุมภาพันธ์ 2555

อ่านเพิ่มเติม
จำนวนหน้าทั้ง 7  1 2