กฎหมายน่ารู้ : FATCA กฎหมายป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีของสหรัฐฯ

เนื่องจากผู้ประกอบการชาวสหรัฐฯ ในต่างประเทศ มีแนวโน้มที่จะปิดบังและไม่รายงานเงินได้ต่อกรมสรรพากรของสหรัฐอเมริกา ทำให้รัฐเสียรายได้ ดังนั้นสภาครองเกรส จึงมีมติเห็นชอบกฎหมาย FATCA &n ...

30 มกราคม 2556

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 223)

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  รายละ ...

03 ธันวาคม 2555

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่194

  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 194) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นเบ ...

03 มีนาคม 2554

อ่านเพิ่มเติม
จำนวนหน้าทั้ง 7  1 2