กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๕

      ตามที่ได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 และได้มีการยกร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระรา ...

06 สิงหาคม 2555

อ่านเพิ่มเติม
ฉบับที่ 5 ว่าด้วย มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทที่วางไว้กับนายทะเบียน เป็นหลักทรัพย์ประกัน

ฉบับที่ 5 ว่าด้วย มูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทที่วางไว้กับนายทะเบียน เป็นหลักทรัพย์ประกัน ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2539 รายละเอียดตามเอกสารแนบ... ...

15 กุมภาพันธ์ 2555

อ่านเพิ่มเติม
ฉบับที่ 4 ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการ การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต โดยตั้งเป็นสาขาของบริษัทประกันชีวิต ต่างประเทศ

ฉบับที่ 4 ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการ การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต โดยตั้งเป็นสาขาของบริษัทประกันชีวิต ต่างประเทศ ประกาศ ณ วันท ...

15 กุมภาพันธ์ 2555

อ่านเพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตต่างประเทศ (11 ธ.ค. 2538)

ฉบับที่ 3 ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตต่างประเทศ (11 ธ.ค. 2538) ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2538 ร ...

15 กุมภาพันธ์ 2555

อ่านเพิ่มเติม
จำนวนหน้าทั้ง 7  1 2