ระเบียบการวางหลักทรัพย์ประกันและการขอคืนหลักทรัพย์ประกัน

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์ประกันและการขอคืนหลักทรัพย์ประกันของบริษัทประกันชีวิต ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2539 รายละเอียดตามเอกสารแนบ... ...

16 กุมภาพันธ์ 2555

อ่านเพิ่มเติม
อัตราเงินค่าเวรคืนกรมธรรม์ประกันภัยและเงื่อนไขการจ่ายเงิน

การกำหนดอัตราเงินค่าเวรคืนกรมธรรม์ประกันภัยและเงื่อนไขการจ่ายเงิน ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2543 รายละเอียดตามเอกสารแนบ... ...

16 กุมภาพันธ์ 2555

อ่านเพิ่มเติม
การให้ความเห็นชอบนิติบุคคลเป็นผู้ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ความเห็นชอบนิติบุคคลเป็นผู้ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2544 รายละเอียดตามเอกสารแนบ... ...

16 กุมภาพันธ์ 2555

อ่านเพิ่มเติม
ระเบียบวิธีปฏิบัติการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นและการควบคุมภายใน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นและระบบการตรวจสอบและควบคุมภายในของบริษัทประกันชีวิต ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2545 รายละเอียดตา ...

16 กุมภาพันธ์ 2555

อ่านเพิ่มเติม
จำนวนหน้าทั้ง 213  « กลับ 1 2 3 4 5 ... 6 54 ต่อไป »