กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๕

      ตามที่ได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 และได้มีการยกร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระรา ...

06 สิงหาคม 2555

อ่านเพิ่มเติม
ระเบียบการวางและการขอคืนเงินสำรองประกันภัย

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการวางและการขอคืนเงินสำรองประกันภัย ของบริษัทประกันชีวิต ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 รายละเอียดตามเอกสารแนบ... ...

16 กุมภาพันธ์ 2555

อ่านเพิ่มเติม
การจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัท

การจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต ฉบับที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 รายละเอียดตามเอกสารแนบ... ...

16 กุมภาพันธ์ 2555

อ่านเพิ่มเติม
แบบคำขอรับใบอนุญาต เป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาตและแบบใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2554 รายละเอียดตามเอกสาร ...

16 กุมภาพันธ์ 2555

อ่านเพิ่มเติม
จำนวนหน้าทั้ง 213  « กลับ 1 2 3 4 ... 5 54 ต่อไป »