พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๕๖

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา   ...

01 กุมภาพันธ์ 2556

อ่านเพิ่มเติม
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนันสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา   ...

01 กุมภาพันธ์ 2556

อ่านเพิ่มเติม
กฎหมายน่ารู้ : FATCA กฎหมายป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีของสหรัฐฯ

เนื่องจากผู้ประกอบการชาวสหรัฐฯ ในต่างประเทศ มีแนวโน้มที่จะปิดบังและไม่รายงานเงินได้ต่อกรมสรรพากรของสหรัฐอเมริกา ทำให้รัฐเสียรายได้ ดังนั้นสภาครองเกรส จึงมีมติเห็นชอบกฎหมาย FATCA &n ...

30 มกราคม 2556

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 223)

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  รายละ ...

03 ธันวาคม 2555

อ่านเพิ่มเติม
จำนวนหน้าทั้ง 213  « กลับ 1 2 3 4 ... 5 54 ต่อไป »