สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมสัมมนารับฟังความเห็นร่างกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิตและวินาศภัย

          ผู้บริหารสมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ซึ่งจัดโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ณ ห้องแกรนด์บอลลูน ชั้น 2 โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

กลับ05 กุมภาพันธ์ 2562