สมาคมประกันชีวิตไทยเข้าหารือแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงสัญญาประกันภัยสุขภาพ

 

 

          สมาคมประกันชีวิตไทย และภาคธุรกิจประกันภัย เข้าประชุมหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงสัญญาประกันภัยสุขภาพ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสัญญาประกันภัยสุขภาพมาตรฐานให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ พร้อมทั้งการกำกับอัตราเบี้ยประกันภัยสุขภาพให้สอดคล้องกับสัญญาสุขภาพมาตรฐานที่ปรับให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ณ ห้องประชุม 205-206 ชั้น 2 สำนักงาน คปภ. เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

กลับ08 กุมภาพันธ์ 2562