เบี้ยประกันชีวิตรับเดือน ม.ค.61 เริ่มต้นดี เติบโต 10.44 %

เบี้ยประกันชีวิตรับเดือนมกราคม ปี 61 เริ่มต้นดี เติบโต 10.44 %

 

           

          นายพิชา สิริโยธิน  ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย  เปิดเผยว่า เบี้ยประกันชีวิตรับรวม ณ สิ้นเดือนมกราคม 2561 มีทั้งสิ้น 51,453.92 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.44 จำแนกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 13,463.14 ล้านบาท และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจำนวน 37,990.78 ล้านบาท อัตราความคงอยู่ร้อยละ 88

 

          โดยเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ ประกอบด้วย (1) เบี้ยประกันชีวิตปีแรก มีจำนวน 7,952.62 ล้านบาท (2) เบี้ยประกันชีวิตจ่ายครั้งเดียว จำนวน 5,510.52 ล้านบาท

 

          ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย  กล่าวเพิ่มเติมว่า เบี้ยประกันชีวิตที่เติบโตในเดือนแรกของปี 2561 เป็นผลมาจากปัจจัยเชิงบวกที่ได้มีการคาดการณ์ไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิต ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมุ่งเน้นผู้เอาประกันภัยเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามามีส่วนช่วยในการดำเนินการ การที่ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการทำประกันชีวิต การวางแผนทางการเงิน การตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพและการวางแผนชีวิตในวัยเกษียณ และมาตรการส่งเสริมของภาครัฐ ที่ให้ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในช่วงสิ้นปี ส่งผลให้ประชาชนให้ความสนใจซื้อประกันชีวิตควบคู่กับความคุ้มครองประกันสุขภาพเพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการประกันชีวิตว่าบริษัทประกันชีวิตสามารถให้ความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในสัญญาได้ สมาคมจึงขอให้ผู้เอาประกันภัยที่ถือครองกรมธรรม์ฯ อยู่แล้ว หรือที่กำลังจะเลือกซื้อประกันชีวิตที่เหมาะสมต่อตนเอง มีวินัยในการชำระเบี้ยประกันภัยอย่างสม่ำเสมอก่อนครบกำหนดสัญญา และตรวจสอบสถานะของกรมธรรม์ฯ ให้มีผลบังคับอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเป็นสำคัญ

 

          ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายข้อมูลเพื่อการพัฒนาธุรกิจ สมาคมประกันชีวิตไทย โทรศัพท์ 0 2679 8080 ต่อ 532 หรือ Download ข้อมูลสถิติได้จาก www.tlaa.org/2012/statistics.php

1. 01_2561_ข่าวเบี้ยประกันชีวิต เดือน 1_final.doc
2. January 2018 Premuim 10.44%.docx
กลับ09 มีนาคม 2561