เบี้ยประกันชีวิตรับสิ้นเดือนเมษายน ปี 60 เติบโต 4.57%

 

เบี้ยประกันชีวิตรับสิ้นเดือนเมษายน ปี 60 เติบโต 4.57%

          สมาคมประกันชีวิตไทยเผยธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันชีวิตรับรวม ณ สิ้นเดือนเมษายน 2560 ทั้งสิ้น 191,644.39 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.57%

          นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทยเปิดเผยว่า เบี้ยประกันชีวิตรับรวม ณ สิ้นเดือนเมษายน 2560 มีทั้งสิ้น 191,644.39 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.57% โดยแยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 51,299.77 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย เบี้ยประกันชีวิตรับปีแรกจำนวน 33,745.06 ล้านบาทและเบี้ยประกันชีวิตรับจ่ายครั้งเดียวจำนวน 17,554.71 ล้านบาท สำหรับเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจำนวน 140,344.62 ล้านบาท และมีอัตราความคงอยู่ร้อยละ 84 โดยอัตราความคงอยู่ดังกล่าวถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เอาประกันชีวิตให้ความสำคัญต่อการประกันชีวิตตลอดมา

 

          ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทยกล่าวเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการทำประกันชีวิตเพิ่มมากขึ้น รู้จักการวางแผนทางการเงิน และยังตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความมั่นคงด้วยความคุ้มครองชีวิต คุ้มครองสุขภาพ รวมถึงเรื่องการวางแผนชีวิตในวัยเกษียณด้วยประกันชีวิตแบบบำนาญ จึงส่งผลให้ทั้งเบี้ยประกันชีวิตมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่ออุตสาหกรรมประกันชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ประกันชีวิตจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการป้องกันความเสี่ยงและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน เพื่อไม่ต้องรบกวนเงินออมหรือแบกภาระค่าใช้จ่ายมากเกินไป

 

         ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายข้อมูลเพื่อการพัฒนาธุรกิจ สมาคมประกันชีวิตไทย โทรศัพท์ 02 – 679 – 8080 ต่อ 531, 532 หรือ Download ข้อมูลสถิติได้จาก www.tlaa.org/2012/statistics.php

1. ข่าวเบี้ยประกันชีวิตรับสิ้นยเดือนเมษายน ปี 60 เติบโต 4.57% (ส้มโอเขียน).doc
กลับ01 มิถุนายน 2560