สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนา “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

สมาคมประกันชีวิตไทย จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายจักรพงษ์ ชาวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และนายภัทรพงศ์ ลือชัย นิติกรปฏิบัติการ กองกฎหมาย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันชีวิต อาทิ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายกำกับธุรกิจ ฝ่ายพิจารณารับประกันภัย ฝ่ายพิจารณาสินไหม ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมและหารือถึงแนวทางปฏิบัติงานของภาคธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเป็นที่เชื่อถือของประชาชน โดยมี นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ เลขาธิการสมาคมประกันชีวิตไทย เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา ณ สมาคมประกันชีวิตไทย

กลับ09 เมษายน 2562