สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนาวิชาการ

     สมาคมประกันชีวิตไทยโดยคณะอนุกรรมการกฎหมาย คณะอนุกรรมการสินไหมประกันชีวิต และคณะอนุกรรมการพิจารณารับประกันภัย จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง "แนวทางการป้องกันความเสี่ยงภัยของธุรกิจประกันชีวิต” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม และ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ นายฤทธิ เหมาะประสิทธิ์ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมบรรยายและเสวนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล และการพิจารณาหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Forensics)”นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายชัยยุทธ มังศรี ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และ นางสาวอุบลวรรณ แสงตรง หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบ 2/2 สำนักงาน คปภ. เป็นวิทยากรร่วมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวทางการตรวจสอบตามประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2559” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศ คปภ. พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ให้กับบุคลากรเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหม เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย และเจ้าหน้าที่ส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย และนายยงยุทธ ลิ้ม กรรมการประจำคณะอนุกรรมการสินไหมประกันชีวิต ให้เกียรติร่วมสัมมนา เมื่อวันที่ 9 - 10  มีนาคม 2561 ณ ห้องกนกวรรณใหญ่ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

 

 

เขียนข่าวโดย : นางศิรินพร  กลิ่นทอง

ภาพถ่ายโดย : นายโดม  ตรีโชติ

1. สัมมนา 3 คณะ เรื่อง การฉ้อฉลประกันภัย (3) (1).pdf
2. ประกาศเรื่องการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทน ประกันชีวิต ปี 2559 .pdf
3. การตรวจสอบตามประกาศสินไหม 10.3.61 FINAL.pdf
4. OIC Notification_eInsurance2017 (2).pdf
5. Digital Evidence - RDM 20180306.pdf
กลับ12 มีนาคม 2561