กรอบแนวทางปฏิบัติการกำหนดคำนิยามโรคร้ายแรง (Guideline)

นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางปฏิบัติการกำหนดคำนิยามโรคร้ายแรง 50 โรค ดังนี้ 1.กรอบแนวทางปฏิบัติการกำหนดคำนิยามโรคร้ายแรงเป็นเงื่อนไขสูงสุด (Maximum Requirement) ที่บริษัทจะใช้ในการรับปร ...

25 ธันวาคม 2555

อ่านเพิ่มเติม