โครงการ การศึกษาวิจัยการประกันภัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

โครงการ การศึกษาวิจัยการประกันภัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

            วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอ โครงการ การศึกษาวิจัยการประกันภัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานครโดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการในการนำระบบประกันภัยเข้าไปรองรับสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย และเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่างๆ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย และเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับแนวนโยบายของภาครัฐ ต่อไป

1. การศึกษาวิจัยการประกันภัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ.pdf
กลับ06 สิงหาคม 2561