แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

วันที่ : 05 มิถุนายน 2556
เวลา : 08.30 - 16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค


     เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฏหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฏหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ก ...

อ่านเพิ่มเติม