โครงการอบรมคู่มือบัญชีและภาษีอากรสำหรับธุรกิจประกันชีวิต

วันที่ : 12 ตุลาคม 2017
เวลา : -
สถานที่ : สมาคมประกันชีวิตไทย


     สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมกับ บริษัทที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากรไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส จำกัด (บริษัท PwC)  จัดโครงการอบรมคู่ม ...

อ่านเพิ่มเติม
IFRS9 & IFRS 17 Training and Workshop

วันที่ : 25 กันยายน 2560
เวลา : 25-27 ก.ย. 60
สถานที่ : สภาบัญชี


หลักการและเหตุผล :        ด้วยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเง ...

อ่านเพิ่มเติม
โครงการอบรมเพื่อพัฒนานักบัญชีประกันชีวิต ครั้งที่ 1/2558

วันที่ : 12 มิถุนายน 2558
เวลา : 08.30-16.30 น.
สถานที่ : สมาคมประกันชีวิตไทย


         เมื่อวันที่ 8-9 และ 11-12 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา สมาคมประกันชีวิตไทย และสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัด ...

อ่านเพิ่มเติม
การวัดมูลค่ายุติธรรมตามหลักมาตรฐานการายงานทางการเงินฯ

วันที่ : 20 ตุลาคม 2557
เวลา : 09.00 - 16.30
สถานที่ : สมาคมประกันชีวิตไทย


  คณะอนุกรรมการระบบบัญชีและภาษี  สมาคมประกันชีวิตไทย  จัดสัมมนาเรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรมตามหลักมาตรฐานการายงานทางการเงิน และมาตร ...

อ่านเพิ่มเติม
จำนวนหน้าทั้ง 7  1 2