สมาคมประกันชีวิตไทย จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “การให้ความเห็นชอบพิจารณาอนุมัติ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (Product Filing)”
         สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะอนุกรรมการคณิตศาสตร์ประกันภัย จัดโครงการสัมมนาวิชาการให้กับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยรุ่นใหม่ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง "การให้ความเห็นชอบพิจารณาอนุมัติผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (Product Filing)” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการยื่นขอรับความเห็นชอบขออนุมัติผลิตภัณฑ์ในแบบประกันภัยต่างๆ ของสำนักงาน คปภ. รวมถึงรายละเอียดของเอกสารในการยื่นขอรับความเห็นชอบ เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพโดยได้รับเกียรติจากฝ่ายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต สำนักงาน คปภ. เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้ นายนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต ประธานคณะอนุกรรมการคณิตศาสตร์ประกันภัย สมาคมประกันชีวิตไทย เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 สมาคมประกันชีวิตไทย
กลับวันที่ : 09 ส.ค. 2560   เวลา : -   สถานที่ : สมาคมประกันชีวิตไทย