สมาคมประกันชีวิตไทยเยี่ยมโรงพยาบาล
          สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะแพทย์ที่ปรึกษา เข้าเยี่ยมโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา และ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เพื่อหารือและทำความเข้าใจกับผู้บริหาร แพทย์ผู้ตรวจรักษาและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตรวจสุขภาพ และการตรวจรักษาผู้เอาประกันภัย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันชีวิตและประกันสุขภาพ รวมถึงรับฟังประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561
กลับวันที่ : 13 ธ.ค. 2561   เวลา : -   สถานที่ : -