บรรยายพิเศษ เรื่อง Pathology Update
          สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะแพทย์ที่ปรึกษาได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.คณิต อธิสุข อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชา Pathology คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "Pathology Update” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในด้านพยาธิวิทยาให้กับคณะแพทย์ที่ปรึกษา ผู้แทนจากคณะอนุกรรมการสินไหมประกันชีวิตและผู้แทนจากคณะอนุกรรมการพิจารณารับประกันภัยเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในธุรกิจประกันชีวิต โดยมีนายสุทธิ รจิตรังสรรค์ และนายนพพล เบี้ยวไข่มุข กรรมการประจำคณะแพทย์ที่ปรึกษาให้เกียรติร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้อง Atelier ชั้น 5  โรงแรม Le Meridien ถ.สุรวงศ์
กลับวันที่ : 19 เม.ย. 2561   เวลา : -   สถานที่ : โรงแรม Le Meridien