สมาคมประกันชีวิตไทยมอบทุนและรางวัลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
         สมาคมประกันชีวิตไทยส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีคุณภาพการศึกษาด้านการประกันภัยที่เป็นเลิศ โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรการประกันชีวิตหรือคณิตศาสตร์ประกันภัย เพื่อผลิตบุคลากรคุณภาพเข้าสู่วงการธุรกิจประกันชีวิตไทย

         นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า สมาคมประกันชีวิตไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องการศึกษาของเยาวชนไทย โดยเฉพาะสาขาวิชาชีพด้านการประกันภัย จึงได้จัดสรรงบเป็นทุนการศึกษาและรางวัลการศึกษาให้กับนิสิต นักศึกษาที่เรียนดีสอบได้คะแนนสูงสุดในสาขาประกันภัย และวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต ดังนั้นในปี 2559 นี้จึงได้มีการจัดสรรงบประมาณกว่า 721,000 บาท ให้กับนิสิต นักศึกษาจำนวน 97 คน โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษา ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 22 ทุน รางวัลการศึกษา รางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 12 รางวัล และรางวัลคุณวุฒิ Associates of Society of Actuaries (ASA) Course 1 และ Course 2 รางวัลละ 7,000 บาท จำนวน 42 รางวัล ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้จัดต่อเนื่องยาวนานถึง 42 ปี สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนก้าวสู่อาชีพสายประกันชีวิตและประกันภัยเป็นจำนวนมาก

         ในปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนสาขาการประกันภัยจำนวน 8 แห่ง และสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีหลายแห่ง โดยในปีนี้ได้กำหนดจัดงานพิธีมอบทุนและรางวัลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันจันทร์ที่ 31กรกฎาคม 2560ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก

         ทั้งนี้ สมาคมประกันชีวิตไทยคาดหวังว่าจะมีเยาวชนที่มีความสามารถในด้านคณิตศาสตร์ สนใจเข้ามาศึกษาวิชาการด้านการประกันชีวิตและประกันภัยเพิ่มมากขึ้น และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะก้าวสู่การเป็นบุคลากรคุณภาพให้กับวงการธุรกิจประกันชีวิตต่อไป
1 234 Next
กลับวันที่ : 07 ส.ค. 2560   เวลา : -   สถานที่ : -