สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนากฎหมายประกันชีวิตยุคดิจิทัลฯ
       สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะอนุกรรมการกฎหมาย คณะอนุกรรมการสินไหมประกันชีวิต และคณะอนุกรรมการพิจารณารับประกันภัย จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กฎหมายประกันชีวิตยุคดิจิทัล แนวปฏิบัติตามประกาศใบรับเงินชั่วคราว และการฉ้อฉลประกันชีวิต” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประกาศ คปภ. และคำสั่งนายทะเบียน ให้กับบุคลากรฝ่ายกฎหมาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหม เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย และเจ้าหน้าที่ส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกรรมการบริหารสมาคม นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ อุปนายกฝ่ายบริหาร และนายสหพล สังข์เมฆ กรรมการบริหาร ให้เกียรติร่วมสัมมนา เมื่อวันที่ 12 - 13  พฤษภาคม 2560 ณ เดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
กลับวันที่ : 02 มิ.ย. 2560   เวลา : -   สถานที่ : -