สมาคมประกันชีวิตไทย จัดโครงการการสัมมนาวิชาการ เรื่อง กฎหมายกับแนวทางปฏิบัติในการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต
        สมาคมประกันชีวิตไทย ได้รับเกียรติจาก จ.ส.อ.ชนะพล มหาวงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในงานสัมมนาวิชาการเรื่อง "กฎหมายกับแนวทางปฏิบัติในการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต” ซึ่งจัดโดย คณะอนุกรรมการกฎหมาย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิต       พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการใช้เงินหรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2548 ให้กับบุคลากรฝ่ายกฎหมาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหม เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการกรมธรรม์ และเจ้าหน้าที่ส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมี นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการบริหาร         เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สมาคมประกันชีวิตไทย
กลับวันที่ : 19 ก.ย. 2560   เวลา : -   สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 7 (701) สมาคมประกันชีวิตไทย