สมาคมประกันชีวิตไทยจัดเสวนา “การพิจารณาสินไหมสุขภาพ”
         สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะอนุกรรมการสินไหมประกันชีวิต จัดเสวนาเรื่อง “การพิจารณาสินไหมสุขภาพ” เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและพัฒนาทักษะในด้านการพิจารณาสินไหมให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของสัญญาประกันภัยและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานที่ถูกต้องเป็นธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาสินไหมและเจ้าหน้าที่ส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายศิริวัฒน์ ศิริเกตุ ประธานอนุกรรมการสินไหมประกันชีวิต นายแพทย์ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว ประธานคณะแพทย์ที่ปรึกษา และนางสาวมณียา โสมะเกษตริน รองประธานอนุกรรมการสินไหมประกันชีวิต ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนา เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 701 สมาคมประกันชีวิตไทย
กลับวันที่ : 05 เม.ย. 2560   เวลา : -   สถานที่ : สมาคมประกันชีวิตไทย