สมาคมประกันชีวิตไทยจัดบรรยายวิชาการให้กับบุคลากรด้านพิจารณารับประกันภัย

สมาคมประกันชีวิตไทย
จัดบรรยายวิชาการให้กับบุคลากรด้านพิจารณารับประกันภัย

 

          สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะอนุกรรมการพิจารณารับประกันภัย จัดบรรยายวิชาการ เรื่อง “Common disease that effect children morbidity and mortality และ Cancer Genetics and Reimagine health insurance through Nutrigenomics” โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงวรีรัตน์ ยมจินดา Director of Insurance Center and Business  Development ประจำโรงพยาบาลพญาไท 2 ,นายแพทย์ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณฤทัย สุทธิกุลพานิช ผู้อำนวยการฝ่าย Innovation Centre บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องดังกล่าวให้กับอนุกรรมการพิจารณารับประกันภัย ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประกอบการพิจารณารับประกันภัยและถ่ายทอดความรู้นั้นให้กับผู้พิจารณารับประกันภัยในสายงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพิจารณารับประกันภัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 701 สมาคมประกันชีวิตไทย

กลับวันที่ : 21 มิ.ย. 2561   เวลา : -   สถานที่ : สมาคมประกันชีวิตไทย