ประจำปีบริหาร : 1 กรกฎาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2563
นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์
นายกสมาคมประกันชีวิตไทย
นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ
อุปนายกฝ่ายวิชาการ
มล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์
อุปนายกฝ่ายบริหาร
นายสาระ ล่ำซำ
อุปนายกฝ่ายการตลาด
นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์
เลขาธิการ
นายสุทธิ รจิตรังสรรค์
เหรัญญิก
ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล
กรรมการบริหาร
นายสหพล สังข์เมฆ
กรรมการบริหาร
นายตัน ฮาค เลห์
กรรมการบริหาร
นางแซลลี่ โอฮาร่า
กรรมการบริหาร
นายเสถียร เลี้ยววาริณ
กรรมการบริหาร
นายอามัน โชวลา
กรรมการบริหาร
นายไมเคิล จอห์น พาร์คเกอร์
กรรมการบริหาร
นายพิชา สิริโยธิน
ผู้อำนวยการบริหารและเลขานุการ