เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงานและบุคคล
หน้าที่รับผิดชอบ
 • รับผิดชอบด้านงานอาคาร ช่างอาคาร อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับอาคาร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานจัดจ้างบริษัท outsource เกี่ยวกับงานด้านอาคาร
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานพิมพ์ งานโรเนียว และงานถ่ายเอกสาร
 • ดูแลงานรับ-ส่งเอกสารถึงบริษัทสมาชิกและหน่วยงานภายนอก
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไปมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
ข้อมูลการสมัครงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงานและบุคคล
 • ชื่อ-นามสกุล
 • เบอร์ติดต่อ
 • รูปถ่าย, ใบรับรองผลการศึกษา, ประวัติโดยย่อย
หาก สนใจ ทำงานร่วมกับสมาคมฯ สามารถส่งรายละเอียดมาที่ career@tlaa.org