เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงานและบุคคล / เลขานุการ
หน้าที่รับผิดชอบ
1.  ประสานงานการนัดหมายการประชุมของผู้บริหาร
2.  จัดเตรียมเอกสารการประชุมสำหรับผู้บริหาร
3.  จัดการระบบงานสารบรรณหนังสือ
4.  จัดทำหนังสือตอบหน่วยงานภายนอก
5.  เป็นผู้ช่วยในการจัดฝึกอบรมพนักงาน
6.  งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1.  เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
2.  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.  มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
4.  มีไหวพริบ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะในการสื่อสารประสานงาน
5.  มีความรู้และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
ข้อมูลการสมัครงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงานและบุคคล / เลขานุการ
  • ชื่อ-นามสกุล
  • เบอร์ติดต่อ
  • รูปถ่าย, ใบรับรองผลการศึกษา, ประวัติโดยย่อย
หาก สนใจ ทำงานร่วมกับสมาคมฯ สามารถส่งรายละเอียดมาที่ career@tlaa.org