ผจก.ฝ่ายบัญชีและการเงิน
หน้าที่รับผิดชอบ
 • กำกับ ดูแล และดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของสมาคม
 • บริหารจัดการงานด้านบัญชีและการเงินให้เป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและบริษัทสมาชิก
 • ประสานงานกับอนุกรรมการของสมาคมที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีและการเงินไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มีความรู้และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
ข้อมูลการสมัครงาน
ตำแหน่ง ผจก.ฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • ชื่อ-นามสกุล
 • เบอร์ติดต่อ
 • รูปถ่าย, ใบรับรองผลการศึกษา, ประวัติโดยย่อย
หาก สนใจ ทำงานร่วมกับสมาคมฯ สามารถส่งรายละเอียดมาที่ career@tlaa.org