ผจก.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่รับผิดชอบ
  • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดหาเทคโนโลยี รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ 
  • บริหารจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามแผนงาน และสอดคล้องกับนโยบายของสมาคม
  • ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและบริษัทสมาชิก
  • ประสานงานกับอนุกรรมการของสมาคมที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 10 ปี (ถ้ามีประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีความรู้และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
ส่งข้อมูลการสมัครงาน
ตำแหน่ง ผจก.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพศ:
 ชาย    หญิง
ชื่อ-นามสกุล:
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:  
รูปถ่าย:  
ใบรับรองผลการศึกษา:  
ประวัติย่อย:  
    Captcha image
รหัสยืนยัน: