จนท.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่รับผิดชอบ
 • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดหาเทคโนโลยี รวมทั้งระบบซอฟท์แวร์เพื่อใช้ในองค์กร
 • พัฒนาระบบและวิเคราะห์ออกแบบฐานข้อมูลต่างๆของสมาคมให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เพื่ออำนวยความ สะดวกในการให้บริการทั้งภายในรวมถึงบริษัทสมาชิกของสมาคมตลอดทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ส่งเสริมและให้ความรู้การใช้งานระบบสารสนเทศ (Hardware,Software,Network)
 • พัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์และสื่อต่างๆเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงาน กิจกรรมของสมาคมและบริษัทสมาชิก
 • Admin – Network Security Admin
 • Support – IT Support
 • ประสานงานกับอนุกรรมการของสมาคมที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
มีประสบการณ์การทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 2 ปี (ถ้ามีประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีความรู้และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 •  
ข้อมูลการสมัครงาน
ตำแหน่ง จนท.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ชื่อ-นามสกุล
 • เบอร์ติดต่อ
 • รูปถ่าย, ใบรับรองผลการศึกษา, ประวัติโดยย่อย
หาก สนใจ ทำงานร่วมกับสมาคมฯ สามารถส่งรายละเอียดมาที่ career@tlaa.org