นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์
นายกสมาคมประกันชีวิตไทย
นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ
อุปนายกฝ่ายวิชาการ
มล. จิรเศรษฐ สุขสวัสดิ์
อุปนายกฝ่ายบริหาร
นายสาระ ล่ำซำ
อุปนายกฝ่ายการตลาด
นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์
เลขาธิการ
นายสุทธิ รจิตรังสรรค์
เหรัญญิก
ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล
กรรมการบริหาร
นายสหพล สังข์เมฆ
กรรมการบริหาร
นายไมเคิล พาร์คเกอร์
กรรมการบริหาร
นายตัน ฮาค เลห์
กรรมการบริหาร
นายเสถียร เลี้ยววาริณ
กรรมการบริหาร
นางแซลลี่ โอฮาร่า
กรรมการบริหาร
นายอามัน โชวลา
กรรมการบริหาร
นายนพพร บุญลาโภ
กรรมการ
นายฮาน อิก เจ
กรรมการ
ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณา
กรรมการ
นางสาวปรมาศิริ มโนลม้าย
กรรมการ
นางภฤตยา สัจจศิลา
กรรมการ
นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ
กรรมการ
นายมาร์ติน ออตโต ไมเดลิช
กรรมการ
นายกรณ์ ชินสวนานนท์
กรรมการ
นายชิน ทานิโมโต
กรรมการ
นายพิชา สิริโยธิน
ผู้อำนวยการและเลขานุการ