นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์
นายกสมาคมประกันชีวิตไทย
นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ
อุปนายกฝ่ายวิชาการ
นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล
อุปนายกฝ่ายบริหาร
นายสาระ ล่ำซำ
อุปนายกฝ่ายการตลาด
นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์
เลขาธิการ
นายสุทธิ รจิตรังสรรค์
เหรัญญิก
ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล
กรรมการบริหาร
นายสหพล สังข์เมฆ
กรรมการบริหาร
นายศรัณย์ ลิมป์หิรัญรักษ์
กรรมการบริหาร
นายเดวิด โครูนิช
กรรมการบริหาร
นายเสถียร เลี้ยววาริณ
กรรมการบริหาร
นายวิพล วรเสาหฤท
กรรมการ
นางแซลลี่ จอย โอฮาร่า
กรรมการ
นายริวสุเกะ ฟูตามูระ
กรรมการ
นายฮาน อิก เจ
กรรมการ
ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณา
กรรมการ
นางจันทรจรัส บุญคุณ
กรรมการ
นายอามัน โชวลา
กรรมการ
นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ
กรรมการ
นายไมเคิล จอห์น พาร์คเกอร์
กรรมการ
นายโชติพัฒน์ พีชานนท์
กรรมการ
นายเชาว์พันธุ์ พันธุ์ทอง
กรรมการ
นายอภิรักษ์ จิตรานนท์
กรรมการ
นายพิชา สิริโยธิน
ผู้อำนวยการและเลขานุการ